Vloga obnovljivih virov energije

Vloga obnovljivih virov energije

OVE so način kako zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in proizvajati električno energijo ter toploto na okolju prijaznejši način z manj emisijami. Hkrati pomenijo tudi priložnost za države v razvoju, zagotavljajo nova delovna mesta v industriji tehnologij obnovljivih virov in na področju varstva okolja. Njihova uporaba pozitivno vpliva na povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo in manjše potrebe po uvozu/porabi fosilnih goriv. 

Spodbujanje uporabe OVE se je na evropski ravni pričelo leta 1997 z objavo Bele knjige o obnovljivih virih energije s strani Evropske komisije (Dokumenti Evropske unije – Evropska komisija – Bele knjige), v kateri je bilo predlagano, da do leta 2010 delež energije iz obnovljivih virov v EU doseže 12 %. Leta 2006 je komisija pripravila še Zeleno knjigo o bodoči evropski energetski politiki (Dokumenti Evropske unije - Evropska komisija - Zelene knjige).

Uvajanje OVE ima pomembno vlogo pri doseganju postavljenih ciljev v okviru evropske energetske politike: izboljšati varnost pri oskrbi z energijo, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in spodbujati konkurenčnost.

Celoviti ukrepi na področju podnebnih sprememb in energije in cilji do leta 2020, ki bi Evropo usmerili v trajnostni razvoj, gospodarstvo pa preoblikovali v nizkoogljično ter energetsko učinkovito, so:

 • 20 % manj emisij toplogrednih plinov (30 odstotkov, če se doseže mednarodni sporazum),
 • 20 % manj porabe energije (z večjo energijsko učinkovitostjo),
 • 20 % potreb po energiji zadostiti iz obnovljivih virov.

Osnovna zakonodaja, ki ureja to področje:

Proizvajajte

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice