Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odpadne vode so lahko industrijskega ali pa komunalnega izvora. Glede na to, kdo je povzročitelj, lahko sklepamo na njihovo onesnaženost.

Odpadno vodo se lahko odstranjuje v centralne sisteme ali pa v individualne sisteme, kjer se izvede njeno čiščenje.

Pri centralnih sistemih zbiranja in čiščenja odpadne vode je potrebno izvajanje ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh. V postopkih načrtovanja kanalizacijskih sistemov je potrebno preučiti možne ukrepe za zmanjšanje količine padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

Čiščenje odpadnih voda poteka v več fazah, pri čemer ločimo mehansko čiščenje, zmanjševanje biološke in kemijske obremenitve ter odstranjevanje nitratov in fosfatov.

Ustrezno očiščeno komunalno odpadno vodo se, če je le mogoče, ponovno uporabi. V postopkih načrtovanja komunalnih čistilnih naprav je potrebno preučiti možnosti njene ponovne uporabe in upoštevati njeno ekonomsko, tehnično, okoljsko in družbeno sprejemljivost.

Blato, ki ostaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se, če je le mogoče, ponovno uporabi. Blato se lahko uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, če je njegova obdelava skladna s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Za ravnanje z blatom, ki se ne uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, se prav tako uporablja predpis, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Če se blato ne obdeluje s postopki biološke razgradnje, pa se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice