Tehnologija

Tehnologija

Soproizvodnjo je mogoče deliti kljub različnim tehnologijam in gorivom na naslednje skupine:

 • soproizvodnja v industriji,
 • soproizvodnja povezana s sistemi za daljinsko ogrevanje,
 • soproizvodnja v javnih in poslovnih stavbah,
 • mikro-soproizvodnja.

Tehnologije oziroma sisteme za SPTE splošno razvrščamo po tipu stroja, ki poganja električni motor. Po tej razvrstitvi poznamo naslednje vrste sistemov SPTE:

 • plinska turbina z rekuperacijo toplote,
 • protitlačna parna turbina,
 • kombinirani cikel s plinsko turbino z rekuperacijo toplote,
 • odjemno-kondenzacijska parna turbina,
 • motor z notranjim izgorevanjem,
 • motorji z organskim Rankinovim ciklom,
 • stirlingovi motorji,
 • gorivne celice,
 • mikroturbine,
 • parni motorji,
 • ostale tehnologije.

Goriva za soproizvodnjo:

Kot gorivo v SPTE lahko uporabljamo vsa fosilna goriva kot tudi OVE in odpadke. Uporaba različnih goriv je odvisna od tehnologije.

 • Zemeljski plin:je najpogostejše gorivo, ki se uporablja v sodobni proizvodnji. Pri zgorevanju povzroča najmanjše emisije toplogrednih plinov in delcev. V Evropi je plinovodno omrežje zelo razširjeno in razvejano, tako da z dobavo plina na skoraj vsako potencialno lokacijo za SPTE ni težav.
 • Tekoča goriva: se uporabljajo večinoma tam, kjer ni dostopa do zemeljskega plina. Predvsem se uporabljata utekočinjen naftni plin ali dizelsko gorivo. Cena utekočinjenega naftnega plina je občutno višja v primerjavi s ceno zemeljskega plina, naprave za SPTE pa so zaradi manjših serij nekoliko dražje.
 • Deponijski plin: je primerno gorivo za SPTE, predvsem za plinske motorje. V Sloveniji imamo nekaj primerov plinskih motorjev na odlagališčni plin in sicer na deponijah Barje v Ljubljani, v Mariboru, Domžalah, Velenju in v Celju. Deponijski plin se obravnava kot obnovljiv vir energije.
 • Bioplin: nastaja pri anaerobnem razkrajanju vseh vrst organskih odpadkov kot so na primer živalski odpadki, odpadki iz prehrambene industrije ali kot plin iz čistilnih naprav. Bioplin se prav tako kot deponijski plin obravnava kot obnovljiv vir energije.
 • Biomasa: je primerno gorivo za soproizvodnjo; to se nanaša predvsem na lesno biomaso. Če lesna biomasa izgoreva direktno, je uporabna zgolj parna tehnologija. Lesno biomaso lahko tudi uplinimo in tako pridobljen plin uporabimo za izgorevanje v plinskih motorjih ali turbinah.
 • Premog: se ponavadi uporablja za zgorevanje v parnih kotlih, ki so povezani s parnimi turbinami. Soproizvodnja na premog je zelo razširjena v vzhodno evropskih državah.

Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali odpadne toplote.

Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških postrojenj.

Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.

Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje, klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.

Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno predhodno analizo.

Princip delovanja SPTE

Tehnologijo SPTE lahko vpeljemo v vsa energetska postrojenja ob pogoju srednje ali velike porabe toplote preko daljših obdobij (več kot 5000 obratovalnih ur letno), razpoložljivosti večjih količin gorljivih proizvodnih odpadkov ali odpadne toplote.

Pri sistemskih elektrarnah je lahko uvedba SPTE zanimiva kot možnost povečanja kapacitet termoelektrarniških postrojenj.

Industrijski sektor nudi največje možnosti uvajanja tehnologije SPTE. Možna je uvedba v vseh industrijskih panogah in v podjetjih, kjer je dovolj velika poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd.

Storitveni sektor nudi možnosti za SPTE z drugega vidika; toplota se v tem sektorju porablja za ogrevanje, klimatizacijo in pridobivanje pare za razne namene: v bolnišnicah, hotelih, športno rekreacijskih centrih, obratih za pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.

Pri izbiri ustreznega sistema SPTE je potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, zato ni mogoče podati splošno veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa je potrebno za vsak posamezni primer napraviti poglobljeno predhodno analizo.

Proizvajajte

 • URE

  Učinkovita raba energije
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
Prijavite se na e-novice